இளைய சமுதாயத்தினரும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் – பெற்றோர் எதிர்நோக்கும் நெருக்கடியான சவால்

இளைய சமுதாயத்தினரும் தொழில்நுட்ப சாதனங்களும் – பெற்றோர் எதிர்நோக்கும் நெருக்கடியான சவால்

பாதுகாப்பான கணினி மற்றும் இணையப்பாவனை – இலவசக்கருத்தரங்கு இளைஞர் சமூகத்தினரிடையே நிலவி வரும் தொழில்நுட்ப சாதன மோகமானது தவிர்க்கமுடியாத ஒன்றாகக் காணப்படுவதோடு பெற்றோர் மத்தியில் பல விதமான...

Read More